Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/inbouwsh/public_html/webshop/system/database/mysql.php on line 6
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/inbouwsh/public_html/webshop/system/database/mysql.php:6) in /home/inbouwsh/public_html/webshop/system/library/session.php on line 11Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/inbouwsh/public_html/webshop/system/database/mysql.php:6) in /home/inbouwsh/public_html/webshop/system/library/session.php on line 11Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/inbouwsh/public_html/webshop/system/database/mysql.php:6) in /home/inbouwsh/public_html/webshop/index.php on line 177Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/inbouwsh/public_html/webshop/system/database/mysql.php:6) in /home/inbouwsh/public_html/webshop/system/library/currency.php on line 45 Voorwaarden

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN INBOUWAPPARATUUR
AAN CONSUMENTEN en BEDRIJVEN

VAN:
Inbouwshop.nl
Achterstraat 34
Varik

hierna te noemen: gebruiker

 

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Bedrijf: een wederpartij die een handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Internetwinkel: een virtueel winkelsysteem dat geautomatiseerd via internet producten verkoopt. 
Koper: een wederpartij, consument of bedrijf;
Wederverkoper: een koper die de gekochte goederen zelf weer verder verkoopt en gebruiker hierbij als groothandel gebruikt;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de koper;
Bestelling: het aangaan van een koopovereenkomst waarbij de levering op een later, tussen koper en gebruiker overeengekomen, tijdstip zal geschieden.
De koop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument of bedrijf.

 

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en de koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in de vorm van e-mail of internetpagina's. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, bij voorkeur per e-mail, binnen 30 dagen geschiedt. De in de internetwinkel vermelde prijzen zijn geldig op het moment van weergave in de internetwinkel. De in een offerte en in de internetwinkel vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Bij bestellingen via de internetwinkel komt de overeenkomst tot stand door de bevestiging van de bestelling door gebruiker.

2. Bij bestelling naar aanleiding van een offerte van gebruiker komt de overeenkomst tot stand door de bevestiging door gebruiker van de aanvaarding van deze offerte door de koper.

3. De koper ontvangt binnen 1 werkdag een bevestiging van zijn bestelling, bij voorkeur via e-mail.

 

Artikel 5 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van gebruiker.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Bij de koop kan de koper een gewenste afleverweek opgeven, vanaf deze afleverweek staan de gekochte zaken de koper ter beschikking.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Komen gebruiker en de koper bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen tegen een in de internetwinkel beschreven bedrag dat duidelijk en voor het sluiten van de overeenkomst in de bestelprocedure wordt vermeld. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5. Komen gebruiker en de koper bezorging overeen, dan geschiedt bezorging op de begane grond achter de eerste drempel van de woning tenzij vooraf schriftelijk of per e-mail anders is afgesproken. Bij flatgebouwen geschiedt levering achter de eerste drempel van de woning indien er een geschikte lift beschikbaar is.

6. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

8. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.

 

Artikel 6 Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

3. Wij conformeren ons aan de garantieperiodes die de fabrikant of Nederlandse importeur hanteert aangezien deze termijnen meestal langer zijn dan de wettelijke termijnen. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende de op de Nederlandse website van de fabrikant vermelde periode, indien op deze website geen garantietermijn is vermeld geldt een garantietermijn van 1 jaar.

4. De garantie is niet van toepassing bij bedrijfsmatig gebruik van de de aangeboden consumenten- artikelen.

5. Bij wederverkoop dient de wederverkoper zelf garantieclaims af te handelen, eventueel door tussenkomst van fabrikant of Nederlandse vertegenwoordiging van het product, gebruiker is in deze garantieclaims geen partij.

6. Gebruiker verschaft de koper een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

7. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, naar keuze van gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de koper uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de koper is verkocht en geleverd.

 

Artikel 7 Monsters en modellen

1. Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat gebruiker er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding. Foto's in de internetwinkel hebben een indicatief karakter en kunnen afwijken, voor actuele beschrijvingen en foto's wordt verwezen naar de website van de fabrikant.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 9 Onderzoek, reclames

1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

 

Artikel 10 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 11 Prijsverhoging

1. Indien gebruiker met de koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij 
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of 
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 


 

Artikel 12 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering. Betaling kan zowel bij aflevering als afhalen zowel contant als per PIN, u kunt er ook voor kiezen om met Ideal te betalen. (gewijzigd 27-04-2011)

2. Indien overeengekomen is dat betaling niet contant plaatsvindt dient de betaling te geschieden direct na levering, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Artikelen met een waarde onder de € 100,= kunnen per post verzonden worden. Deze kunnen ook achteraf per bank of Ideal betaald worden, hiertoe ontvangt de klant een betaallink. (toegevoegd 27-04-2011)

4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

7. Gebruiker heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

- bij bestelling in de internetwinkel onjuiste gegevens worden verstrekt of de prijzen in een bestelling niet overeenkomen met de prijzen in een bij derden ondergebracht databestand.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. De koper is gerechtigd de overeenkomst ontbinden (de bestelling annuleren). Bestellingen van apparatuur die speciaal voor de koper gedaan zijn bij een fabrikant (zoals apparatuur in incourante kleuren en speciale uitvoeringen) kunnen niet geannuleerd worden. Annuleren kan tot 5 dagen voor de aflevering kosteloos, daarna is de klant de transportkosten verschuldigd, de retourname is in een dergelijk geval wel kosteloos.

5. Conform de wet "Kopen op afstand" geldt er een afkoelingsperiode. Wij hanteren een afkoelingsperiode van 14 dagen na de levering. In deze periode is de koper gerechtigd een gekocht artikel zonder opgaaf van redenen, te retourneren. Aan het retourneren zijn de volgende voorwaarden verbonden:
- bestellingen van apparatuur die speciaal voor de koper worden besteld bij de fabrikant (zoals apparatuur in incourante kleuren en speciale uitvoeringen) kunnen niet geretourneerd worden, deze beperking zal door de gebruiker voor het definitief worden van de bestelling met de koper gecommuniceerd worden,

- apparatuur die op de website onder de kop "aanbiedingen" te vinden is kan niet geretourneerd worden,
- geopende verpakkingen van onderhoudsmiddelen kunnen niet geretourneerd worden,

- te retourneren apparatuur dient compleet te zijn en volledig in de originele verpakking te zitten, (inclusief alle beschermingsfolies etc.). De apparatuur dient onbeschadigd-, ongebruikt-, niet ingebouwd- of gemonteerd te zijn of zijn geweest,
- alleen bij volledig onbeschadigde apparatuur in complete originele verpakking wordt het volledige factuurbedrag exclusief de berekende transportkosten op de rekening van de koper teruggestort. Terugstorten gebeurt binnen 1 week na aflevering van de retourzending bij ons afhaalcentrum,
- retour zendingen dienen vooraf per email of schriftelijk te worden aangekondigd. Deze aankondiging wordt door gebruiker bevestigd,
- het retouradres wordt vermeld op gebruikers bevestiging van de retourzending,
- bij beschadigde verpakking worden de herverpakkingskosten van het apparaat afgetrokken van het te restitueren bedrag, onverpakte retourzendingen worden niet geaccepteerd.

6. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.

4. De koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 15 Vrijwaringen

1. De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien de koper aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid

1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 19 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

Artikel 21 Privacy

1. Bezoekers: van bezoekers aan onze site worden geen gegevens vastgelegd.

2. Klanten:

  1. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden.
  2. Wij zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
  3. Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren.
  4. Uw gegevens zullen uitsluitend vastgelegd worden voor het uitvoeren van uw bestelling.
  5. Toegang tot uw gegevens hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Granietshop.nl zijn aangewezen binnen het kader van hun werkzaamheden.
  6. Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden.

 

 

Artikel 22 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

3. Deze voorwaarden zijn voor iedere koper beschikbaar via het internet en zijn te vinden via de voorpagina van de webwinkel.

Laatst aangepast ( woensdag 27 april 2011 08:29 )